Το Open Cultural Center συμμετέχει στο έργο ITFLOWS

Η πρόβλεψη και η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελούν μείζονα πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης για πολλές διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων που παρέχουν πόρους και βοήθεια στους μετανάστες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Προκειμένου να αναπτυχθούν καλύτερες στρατηγικές και μέσα μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών στον τομέα της μετανάστευσης, χρειαζόμαστε ακόμα μια βαθύτερη κατανόηση αυτού του φαινομένου.

Με τη βοήθεια του Open Cultural Center, ένα νέο εργαλείο πληροφορικής δημιουργείται εντός του 3ετούς προγράμματος, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, ITFLOWS, το οποίο θα παρέχει καλύτερες στρατηγικές και μέσα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες, προβλέποντας την εισερχόμενη μετανάστευση στην ΕΕ και βοηθώντας καλύτερα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Το ITFLOWS θα δημιουργήσει νέες ιδέες για τη μετανάστευση μέσω των φάσεων υποδοχής, μετεγκατάστασης, εγκατάστασης και ολοκλήρωσης. Αυτές οι πληροφορίες θα παρέχονται από μια τεκμηριωμένη λύση με δυνατότητα ΤΠΕ (το EUMigraTool) και ακριβή μοντέλα που βασίζονται στην ανάλυση ενός ευρέος φάσματος ανθρώπινων παραγόντων χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφοριών. Το EUMigraTool θα παρέχει αρθρωτές λύσεις για ανθρωπιστικούς παράγοντες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με βάση την πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών και τον εντοπισμό των κινδύνων εντάσεων μεταξύ μεταναστών και πολιτών της ΕΕ. Όλες οι λύσεις θα έχουν καταλληλότητα επικυρωμένη συνεχώς από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες σε συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε μια δυναμική και επαναληπτική διαδικασία.

Το Open Cultural Center είναι ένας από τους 14 συνεργάτες της ITFLOWS και παρέχει μια κρίσιμη πρώτη γραμμή από τη δουλειά του με μετανάστες και πρόσφυγες στην Ισπανία και την Ελλάδα. Το OCC θα υποστηρίξει τον ορισμό δεικτών, τη συλλογή δεδομένων, τη δοκιμή και την επικύρωση του εργαλείου, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και τη διάδοση, παρέχοντας μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω σε ολόκληρο το έργο και πολύτιμες πληροφορίες ως επαγγελματίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.itflows.eu/.

Κατηγορίες: News